ประกาศรายชื่อกลุ่มนิสิตวิชากฎหมายสื่อภาคพิเศษ เทอม๒/๕๔ (update16-12-54)


ภาคพิเศษ

มีนิสิตรวม 134 คน
ครบแล้ว 22 กลุ่ม (132 คน)
เหลืออีก 2 คน ที่ยังไม่มีกลุ่ม (คาดว่าได้เพิกถอนไปแล้ว) คือ

นางสาวปิยะวรรณ ทองอ่วม 48527325
นายจุฑารัฒน์ วิชยโรภาส 52520102


ลำดับการนำเสนอรายงานวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน (ภาคพิเศษ)

กลุ่มที่ ๑
1. นางสาวจตุพร เขียวอ่อน 52520377 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
2. นายปกรณ์ จันทร์ดี 52520385 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3. นางสาวปภานัน ทองวนิชนพคุณ 52520402 เอกการโฆษณา ภาคพิเศษ
4. นางสาวพิมพ์กานต์ รัตนไชย 52520413 เอกการโฆษณา ภาคพิเศษ
5. นางสาวสุรีย์นุช เกียรติสาโรจน์ 52520434 เอกการโฆษณา ภาคพิเศษ
6. นางสาวอรอลิน ลาภเวที 52520438 เอกการโฆษณา ภาคพิเศษ

กลุ่ม ๒
1.นางสาวณัฎฐ์ณิชา พรหมศิริวรรณ 52520008 เอกโฆษณา
2.นางสาวธัญชนก หุ่นลำภู 52520399 เอกวารสารศาสตร์
3.นางสาวปรีชญา ข้าวบ่อ 52520403 เอกวารสารศาสตร์
4.นางสาวภูษิตาณัฏฐ์ อวยชัย 52520418 เอกวารสารศาสตร์
5.นายสุมิตร์ ผูกพานิช 52520432 เอกวาทะและสื่อสารการแสดง
6.นายพร้อมพงค์ คำพะแย 52520554 เอกวารสารศาสตร์

กลุ่ม ๓
1. นางสาวจุไรวรรณ สรรพกิจไพศาล 52520005 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
2. นางสาวยุพาฝัน ประชุมทอง 52520063 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3. นางสาวศุทธินี ศิริมนูญ 52520066 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4. นางสาวกฤติมา ชินณรงค์ 52520099 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5. นางสาวจิรัสยา คุณสืบพงษ์พันธ์ 52520379 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
6. นางสาวณัฐธิดา ฐานะฤกษ์ 52520540 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ

กลุ่ม ๔
1.นายชุษณะ ปานสมุทร 52520106 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
2.นายณัฐพล ประคองสาย 52520107 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3.นายนิเวศย์ มีอำพันธ์ 52520118 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
4.นายปริวัฒน์ พรหมพดุงชีพ 52520120 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5.มควัฒน์ กรมพรรพุทธ 52520127 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6.นายศุภณัฐ ปิติทรัพย์สกุล 52520427 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ


กลุ่ม ๕
1.นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณโพธิ์ 51520255 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
2.นางสาวปภัสรา กลิ่นอำพันธ์ 51622546 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
3.นางสาวมัลลิกา กล้วยวิเชียร 51623468 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4.นางสาวพิชญาภัค ชมศรี 52520122 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5.นางสาวอัชณีย์ เดชณรงค์ 52520149 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6.นางสาวปัทมวรรณ กลิ่นอำพันธ์ 52520405 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

กลุ่ม ๖
1.นางสาวอารยา คงแป้น 52520151 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวจำรัส 52520380 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
3.นางสาวชนิกา ทาบุญมา 52520383 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4.นางสาวพรรษนันท์ ช่างคิด 52520411 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5.นางสาวศศิวรรณ อินทรชัย 52520567 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
6.นางสาวเอมธิกานต์ ทาวงค์มา 52520578 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ

กลุ่ม ๗
1.น.ส. ธนัชพร แสงวัชระกุล 51623284 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 เอกโฆษณา
2.น.ส. จินตนา ทรพับ 52520378 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกโฆษณา
3.นาย ณบดี เฮงพลอย 52520388 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกโฆษณา
4.นาย พงศกร กล่ำทอง 52520406 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกโฆษณา
5.น.ส. วัชโรบล พลเตชา 52520423 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
6.น.ส. พัฒนา นามมูล 52520555 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์


กลุ่ม ๘
1.นางสาวชุธิดา สุกใส 52520007 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี3 เอกประชาสัมพันธ์
2.นางสาวกมลพัรช สาระ 52520098 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี3 เอกวาททะ
3.นางสาวชนากาน อ่อนน่วม 52520103 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี3 เอกประชาสัมพันธ์
4.นางสาวอุษณีย์ สุขขี 52520442 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี3 เอกประชาสัมพันธ์
5.นางสาวกมลชนก พรหมเพ็ชร 52520530 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี3 เอกวาททะ
6.นางสาวอาวัสสดา สินธนไทย 52520577 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี3 เอกประชาสัมพันธ์

กลุ่ม ๙
1.นาย สมิทธ์ ฟักทอง 52520136 เอกโฆษณา
2.นางสาว ฐานิตย์ อัศวเกียรติขจร 52520386 เอกวาทะวิทยาและการแสดง
3.นาย สุพัฒน์พงค์ ทวีพันธุ์สานต์ 52520431 เอกโฆษณา
4.นายอัฟฎอล สุมาลี 52520439 เอกโฆษณา
5.นาย โอภาส สุทธิพงษ์ 52520443 เอกโฆษณา
6.นางสาว พิชามญชุ์ สิทธิอมรวงศ์ 52520556 เอกโฆษณา

กลุ่ม ๑๐
1. นางสาวฉัตรสุชา คุ้มถนอม 51622256 ภาคพิเศษ ปี 4 เอกประชาสัมพันธ์
2. นางสาวนันทมน ฉันทภาค 52520116 ภาคพิเศษ ปี 3 เอกวารสารศาสตร์
3. นางสาวภาวิดา มังคะลัง 52520125 ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
4. นางสาวณิชาภา ประทุมเวียง 52520391 ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
5. นางสาวสุคนธ์ทา อาดำ 52520430 ภาคพิเศษ ปี 3 เอกวารสารศาสตร์
6. นายวิชญ์วิสิฐ ตติยกิจเจริญ 52520564 ภาคพิเศษ ปี 3 เอกวาทะและสื่อสารการแสดง

กลุ่ม ๑๑
1.นางสาวสาลินี บำเพ็ญบุญ 52520137 เอกวารสารศาสตร์
2.นายสุทธิพันธ์ จันทร์มณี 52520140 เอกวารสารศาสตร์
3.นางสาวอัจฉริยา ขีระพะโย 52520148 เอกวารสารศาสตร์
4.นางสาวอัญมณี พงศ์สิฏานนท์ 52520150 เอกวารสารศาสตร์
5.นางสาวเอื้อมพร ราษฎร์เจริญ 52520153 เอกประชาสัมพันธ์
6.นางสาวรัตติญา หนูเหลือง 52520420 เอกวารสารศาสตร์

กลุ่ม ๑๒
1.นายภาสกร วรรณศิลป์ 52520126 เอกวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
2.นางสาวสุกฤตตา นวลพลับ 52520138 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
3.นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์ 52520404 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
4.นายสรันพจน์ แพนเกาะ 52520429 เอกวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
5.นางสาวธัชชนิดา จารุวัตร 52520545 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
6.นางสาวพรพรรณ พรชัยกิจโกศล 52520552 เอกวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

กลุ่ม ๑๓
1.นางสาวกมลชนก วังพรหม 52520097 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
2.นางสาวณัฐธวดี พิชิตชัยรุ่ง 52520389 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
3.นายทัศน์พล จันทร์เจริญ 52520396 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
4.นายพุฒิพงศ์ ฝ่าผล 52520414 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
5.นายพุทธาวิน ภู่สุวรรณ 52520415 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
6.นางสาวธิติการ อินปฐม 52520546 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

กลุ่ม ๑๔
1.นางสาวกนกวรรณ คล้ายแจ้ง 50624657 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
2.นางสาวมณีเพชร ธารอำมฤต 50624855 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
3.นางสาวเมษยา สงวนสัตย์ 50624862 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
4.นายกิตติพันธ์ พันธ์มา รหัสนิสิต51623116 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
5.นายศิวพร อุตตมางกูร 52520135 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
6.นายณัฐพงศ์ อำพรรณ์กาญจน์ 52520541 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ


กลุ่ม ๑๕
1.นาย กิตติศักดิ์ การุณยวนิช รหัสนิสิต 52520002 เอก โฆษณา ภาคพิเศษ
2.นาย ธเนษฐ์ คงเมือง รหัสนิสิต 52520111 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
3.นางสาว นันทมล ปิยะสุนทรสกุล รหัสนิสิต 52520115 เอก โฆษณา ภาคพิเศษ
4.นางสาว สุนิษา เสริมชีพ รหัสนิสิต 52520139 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5.นางสาว อภิญญา พ่วงเพิ่ม รหัสนิสิต 52520439 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ (รหัสในเว็บผิด)
6.นาย สรณัฐ เอี่ยมสัวสดิ์ รหัสนิสิต 52520570 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

กลุ่ม ๑๖
1.นายอภิรักษ์ เขมาภิรักษ์ รหัสนิสิต 52520022 เอก วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
2.นายอภิวัฒน์ ชูบางบ่อ รหัสนิสิต 52520023 เอก โฆษณา ภาคพิเศษ
3.นางสา กวิศรา ราศรี รหัสนิสิต 52520053 เอก โฆษณา ภาคพิเศษ
4.นางสาวนุชสรา เส็งนิสัย รหัสนิสิต 52520119 เอก ประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5.นายอิทธิชัย พันธุ์ไม้ รหัสนิสิต 52520441 เอก วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
6.นายวโรดม สาลี รหัสนิสิต 52520562 เอก วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

กลุ่ม ๑๗
1.นางสาววัศยา พนาธิศักดิ์ 52520131 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
2.นายศุภณัฏฐ์ ประยูรศักดิ์ 52520143 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
3.นายอังคาร ปานแก้ว 52520146 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
4.นางสาวฐนิตนันท์ โรจนณัฏฐากุล 52520384 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5.นางสาวทิพวัลย์ ง้อเจริญ 52520397 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
6.นายสันติภพ เจนปกรณ์ 52520571 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ


กลุ่ม ๑๘
1.น.ส.พัชรี ฤทธิเรือง 52520014 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
2.นายวีรพงษ์ ฉุยฉาย 52520133 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
3.น.ส.อนงค์นาถ กระดี่ 52520144 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
4.น.ส.จุฬาลักษณ์ อิทธิสุขนันท์ 52520381 วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5.น.ส.ชนัญชิดา ถิ่นบางบน 52520382 วาวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
6.น.ส.อาภัสสร ทาคะรัญ 52520440 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

กลุ่มที่ ๑๙
1.นางสาวกนิดา อภัยจิตต์ 52520096 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
2.นายธิติ สิงขรรัตน์ 52520113 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
3.นางสาววรณนิภา สุขรัตน์อมรกุล 52520129 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4.นางสาววงศ์วิสิฎฐ์ สีสันต์ 52520422 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5.นายสุเมธ รอดประเสริฐ 52520433 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
6.นายวรากร เจริญจันทร์ 52520560 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ รหัสผิดดดดดดดด(


กลุ่มที่ ๒๐
1. นายราเชนทร์ บรรจงปั้น 52520421 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
2. นายณัฐวุฒิ เพ่ราะสำเนียง 52520542 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3. นายปริทัศน์ บุพพัณหสมัย 5250550 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4. นายวโรตม์ เรืองสุขศรี 52520563 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5. นาย ศรัณย์ ศรีวิลัย 52520566 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6. นาย สกล ผดุงพงษ์วัฒนา 52520569 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ

กลุ่มที่ ๒๑
1. นาย ชัชภัทร จันทร์เพช์ร 52520105 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
2. นางสาว ธารทิพย์ วงศ์ศุภชัยนิมิตร 52520112 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
3. กมลชนก แพโต 52520373 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4. นาวสาว กังสดาล เทพเสนา 52520375 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
5. นาย พชร เหลืองบริบูรณะ 52520407 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6. นางสาว พนาลัย ฤทธิ์ลิขิต 52520408 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
กลุ่ม ๒๒
1. นางสาวเพ็ญสุมน สลัดแก้ว 51520293 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
2. นางสาวอังศุมา กล่อมจิตร์ 51623048 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
3. นายจาตุรงค์ แสงส่งทวีทรัพย์ 52520004 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
4. นางสาวพลอยณัชชา อุปัญญ์ 52520121 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5. นางสาวสุธีรา สุวรรณวิสิทธิ์ 52520141 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
6. นายพิทยพัฒน์ สาลี 52520412 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : Chavarong [2011-12-16 00:35:30] 58.8.134.219

แสดงความคิดเห็น

รูปภาพ :
ไม่สามารถ upload ได้ต้อง สมัครสมาชิก ClickHere | เข้าสู่ระบบ
ชื่อ : *
อีเมล์ :
เบอร์โทร : ICQ :
รายละเอียด :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

penguin03 penguin09 penguin30 penguin32 penguin96 penguin98 penguin110 penguin134 penguin140 penguin147
yenyo-98 yenyo-100 yenyo-108 yenyo-109 yenyo-114 cute-rabbit-emoticon-004 cute-rabbit-emoticon-008
verificiation image *
  * 
 
©2003 - 2011 chavarong.net, All rights reserved. chavarong.net